Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Od 10 do 11 października 2017 r. w Krakowie odbywała się Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Bezpieczeństwo Chemiczne a Ochrona Zdrowia”. Nasze Stowarzyszenie występowało tam w roli partnera a pan Dariusz Okraska wygłosił na nim wykład pt. „ISO 45001 – Nowy Standard Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” którego streszczenie możecie przeczytać poniżej:

Od 2013 roku po utworzeniu komitetu projektowego (nadzór organizacyjny BSI), trwają prace przy opracowaniu i zatwierdzeniu pierwszej normy spełniającej standardy ISO dotyczącej Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. W sierpniu br. głosowanie nad drugim projektem nowej normy ISO/DIS 45001.2 zostało zakończone wynikiem pozytywnym i pracę nad ostateczną wersją standardu są kontynuowane. Jednak ze względu na zgłoszenie bardzo licznych komentarzy proces zatwierdzenia i publikacji końcowej wersji normy planowany jest na termin najpóźniejszy, wstępnie na miesiąc maj 2018r.

Głównym celem opracowania ww. normy jest pomoc organizacji w usystematyzowaniu działań związanych z zapewnieniem bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy dla pracowników i innych osób będących pod ich nadzorem. Norma ta ma również pomóc przy zapobieganiu stratom, w tym występowaniu wypadków śmiertelnych oraz innych obrażeń związanych z wykonywaniem pracy, prowadzącym do pogorszenia się stanu zdrowia pracowników. Projekt nowej normy systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest zbliżony w swoich wymaganiach do znowelizowanych norm systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 oraz systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 i oparty na strukturze HLS (Struktura wysokiego poziomu ).

Pozwoli to na pełniejsze, prostsze i wspólne zintegrowanie w organizacjach działań w obszarze jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Założenia ujęte w wymaganiach ww. norm są ukierunkowane na praktyczne wykorzystanie działań w przedmiotowym zakresie z jednoczesnym powiązaniem wymagań biznesowych organizacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na analizę czynników zewnętrznych i wewnętrznych jak również istotnych stron zainteresowanych, które w znacznej części wpływają na stan bezpieczeństwa w organizacjach. Nowym elementem w normie ISO 45001 jest również proces identyfikowania zagrożeń i szans dla prawidłowego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz określania wartości dopuszczalnego jego ryzyka i działań prewencyjnych w celu obniżenia tego ryzyka lub zwiększenia szans jego funkcjonowania.

Obecny projekt normy ISO 45001 w znacznym stopniu różni się od standardu OHSAS 18001, czy normy PN-N-18001. Istotne wymagania, wspomniane różnice oraz korzyści płynące z wdrożenia ISO 45001 przedstawione zostaną podczas prezentacji.

Dariusz Okraska